IkäNYT! 1/2023

 • Miten tukea muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen työssä jat­ka­mis­ta

  Miten tukea muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen työssä jat­ka­mis­ta

  Muis­ti­sai­rau­teen voi sai­ras­tua jo työi­käi­se­nä. Työi­käi­se­nä sai­ras­tu­vien hoitoa ja kun­tou­tus­ta onkin alettu tutkia aktii­vi­ses­ti. Työssä jat­ka­mi­sen ja työ­paik­ko­jen näkö­kul­mat ovat tois­tai­sek­si jää­neet vähem­mäl­le huo­miol­le. Muisti ja…

 • Osaa­mi­syh­tei­söt ja tut­ki­mus­pe­rus­tai­suus oppi­mi­sen mah­dol­lis­ta­ji­na

  Osaa­mi­syh­tei­söt ja tut­ki­mus­pe­rus­tai­suus oppi­mi­sen mah­dol­lis­ta­ji­na

  Tut­ki­mus­kes­kus­te­luis­sa ja eri­lai­sis­sa sosi­aa­li­sen median puheen­vuo­rois­sa on yhä enem­män puheen­vuo­ro­ja van­hus­työn tut­ki­mus­pe­rus­tais­ten mene­tel­mien ja käy­tän­tö­jen kehit­tä­mi­ses­tä ja toi­saal­ta myös niiden tar­peis­ta ken­täl­lä. Tässä kir­joi­tel­mas­sa pohdin osaa­mi­syh­tei­sö­toi­min­ta­mal­lin…

 • Val­mis­tau­du urasi vii­mei­seen vai­hee­seen

  Val­mis­tau­du urasi vii­mei­seen vai­hee­seen

  Moni suun­nit­te­lee työ­uraan­sa tar­kas­ti, mutta työ­uran vii­mei­set vuodet eivät usein­kaan sisäl­ly tähän suun­nit­te­luun. Tässä artik­ke­lis­sa ehdo­te­taan eri näkö­kul­mia elä­köi­ty­mis­vai­heen suun­nit­te­luun. Mikäli koet ole­va­si elä­ke­läi­so­le­tet­tu, tämä artik­ke­li…

 • Mil­loin eläk­keel­le? — Yksi näkö­kul­ma elä­köi­ty­mi­seen

  Mil­loin eläk­keel­le? — Yksi näkö­kul­ma elä­köi­ty­mi­seen

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat Sivis­tan jäse­niä ja Sivis­tan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan työn­te­ki­jän työ­suh­de päät­tyy ilman irti­sa­no­mis­ta ja irti­sa­no­mi­sai­kaa sen kalen­te­ri­kuu­kau­den päät­tyes­sä, jonka aikana työn­te­ki­jä täyt­tää eroa­mi­siän, jol­lei­vat työ­nan­ta­ja ja…

 • Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma vastaa ikään­ty­vän yhteis­kun­nan kehit­tä­mis­tar­pei­siin

  Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­­lu­­tuk­­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma vastaa ikään­ty­vän yhteis­kun­nan kehit­tä­mis­tar­pei­siin

  Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­­lu­­tus aloi­tet­tiin Kare­lias­sa vuonna 2015. Kou­lu­tuk­sel­la vas­tat­tiin ikään­ty­mi­sen ilmiöi­hin liit­ty­vän osaa­mi­sen tar­pei­siin, nopeas­ti ikään­ty­vän yhteis­kun­nan toi­min­to­jen ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tar­pei­siin sekä tar­pee­seen kään­tää ikään­ty­mis­tä ja ikäih­mi­siä…

 • Van­huus­vuo­sien päi­vä­kir­ja kertoo elämän voi­mas­ta

  Van­huus­vuo­sien päi­vä­kir­ja kertoo elämän voi­mas­ta

  Runoi­li­ja Aila Meri­luo­don päi­vä­kir­ja En minä tähän pääty on ker­to­mus van­he­ne­mi­ses­ta ja luo­mis­voi­mas­ta vuo­sil­ta 2008–2010. Meri­luo­to kuvaa ikään­ty­mis­tä, oma­koh­tai­ses­ti koet­tu­na ja sisäl­tä päin. Fyy­si­set ja välil­lä…

 • Uutta ajat­te­lua van­he­ne­mi­seen ja van­huu­teen

  Uutta ajat­te­lua van­he­ne­mi­seen ja van­huu­teen

  Van­huu­den ja van­huus­tut­ki­muk­sen perus­teok­ses­ta Geron­to­lo­gia on ilmes­ty­nyt täy­del­li­ses­ti uudis­tet­tu painos. Teos lähtee liik­keel­le tosia­sias­ta, että käsi­tyk­sem­me ikään­ty­mi­ses­tä ja van­huu­des­ta ovat suu­rel­ta osin aut­ta­mat­ta van­hen­tu­nei­ta ja perus­tu­neet…

 • Viiden sormen ohjeet aivo­ter­vey­teen

  Viiden sormen ohjeet aivo­ter­vey­teen

  Muis­ti­sai­rau­det ja ter­veel­li­nen elämä ovat lähes päi­vit­täin leh­tien otsi­kois­sa. Jutuis­sa anne­taan sen seit­se­män vink­kiä, joilla estät muis­ti­sai­rau­den tai lue­tel­laan kuusi pahin­ta ris­ki­te­ki­jää. Infor­maa­tio­tul­vas­ta huo­li­mat­ta ihmi­set tai­ta­vat…

 • Ikäih­mis­ten digio­saa­mi­nen ja eli­ni­käi­nen oppi­mi­nen

  Ikäih­mis­ten digio­saa­mi­nen ja eli­ni­käi­nen oppi­mi­nen

  Digi­ta­li­saa­tioon liit­tyy suuria toi­vei­ta, ja sen odo­te­taan eri tavoin tehos­ta­van yhteis­kun­nan toi­min­to­ja ja ihmis­ten arkea. Toi­saal­ta digi­ta­li­saa­tioon liit­tyy uhkaa ja pelkoa syr­jäy­ty­mi­ses­tä sekä yhteis­kun­nan kah­tia­ja­kau­tu­mi­ses­ta. Uusin­ta…