Kädet näppäilevät tietokonetta

IkäNYT! — Info ja kir­joi­tus­oh­jeet

IkäNYT! on Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun jul­kai­se­ma ikä­osaa­mi­sen verk­ko­jul­kai­su. IkäNYT! välit­tää tietoa ja koke­muk­sia ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mis­työs­tä ja käy­tän­nös­tä sekä kou­lu­tuk­ses­ta. Lehti avaa näkö­alo­ja ikään­ty­mi­sen moni­nai­siin kysy­myk­siin, ikäih­mis­ten hyvin­voin­tiin ja ikään­ty­vään yhteis­kun­taan. Ikä­osaa­mi­nen on vah­vas­ti moniam­ma­til­lis­ta, monia­lais­ta ja moni­toi­mi­jais­ta osaa­mis­ta.

IkäNYT! ilmes­tyy kaksi kertaa vuo­des­sa, maa­lis­kuus­sa (aineis­to 31.1. men­nes­sä) ja loka-mar­ras­kuus­sa (aineis­to 30.9. men­nes­sä).

Verk­ko­jul­kai­suun ovat ter­ve­tul­lei­ta asian­tun­ti­ja-artik­ke­lit, puheen­vuo­rot, uuti­set, kir­jae­sit­te­lyt sekä eri­lai­set rapor­tit esim. opin­to­mat­kois­ta ja tapah­tu­mis­ta. Myös ker­to­muk­set kehit­tä­mis­työs­tä tai hyvis­tä käy­tän­nöis­tä kiin­nos­ta­vat luki­joi­tam­me. Toi­vom­me lehden teemaa moni­puo­li­ses­ti valot­ta­vaa sisäl­töä, tuo­rei­ta näkö­kul­mia sekä kan­sain­vä­li­siä tuu­lah­duk­sia. Kir­joit­ta­jik­si ovat ter­ve­tul­lei­ta kehit­tä­jät, han­ke­toi­mi­jat, opet­ta­jat ja tut­ki­jat, opis­ke­li­jat sekä ikä­osaa­mi­sen koke­mus­asian­tun­ti­jat, ikäih­mi­set. Tutus­tut­han tämän sivun kir­joi­tus­oh­jei­siin.

Jul­kai­sem­me mie­lel­läm­me myös englan­nin­kie­li­siä artik­ke­lei­ta!

Ohjei­ta kir­joit­ta­jil­le

Verk­ko­leh­den aineis­tot voivat olla asian­tun­ti­ja-artik­ke­lei­ta, puheen­vuo­ro­ja, uuti­sia, kir­jae­sit­te­ly­jä tai esim. opin­to­mat­ko­jen ja tapah­tu­mien antia. Ne voivat olla myös ker­to­muk­sia kehit­tä­mis­työs­tä tai hyvis­tä käy­tän­nöis­tä. Muotoa ei ole rajat­tu kir­joi­tet­tui­hin teks­tei­hin, vaan otamme vas­taan myös videoi­ta ja muuta visu­aa­lis­ta aineis­toa.

Artik­ke­lien suo­si­tel­tu pituus on 10 000 merk­kiä (sisäl­tää väli­lyön­nit). Puheen­vuo­ro­ja, uuti­sia, kir­jae­sit­te­ly­jä ja opin­to­mat­ko­jen ja tapah­tu­mien kuu­lu­mi­sia toi­vo­taan 3 000–5 000 merkin laa­jui­si­na (sisäl­tää väli­lyön­nit). Vältä moni­mut­kai­suut­ta! Yksin­ker­tai­set virk­keet on hel­pom­pi lukea ja ymmär­tää kuin alis­tei­set sivu­lauseet lauseen­vas­tik­kei­neen.

Otsi­kot ja ingres­si
Otsi­koi artik­ke­li­si kiin­nos­ta­vas­ti, vältä pitkiä otsi­koi­ta. Otsi­kon mak­si­mi­pi­tuus on 60 merk­kiä (sis. väli­lyön­nit). Väliot­si­koil­la saat jut­tuusi väl­jyyt­tä ja pääset nos­ta­maan esiin tär­keim­mät huo­miot. Artik­ke­lin alussa käy­te­tään ingres­siä, jossa ker­ro­taan lyhyes­ti (3–5 vir­ket­tä) artik­ke­lin pää­koh­dat.

Kuvat, tau­lu­kot ja kuviot
Artik­ke­lei­hin voi liit­tää kuvia, kuvioi­ta ja tau­lu­koi­ta. Ne sijoi­te­taan teks­tis­sä oikeil­le pai­koil­leen ja teks­tiin mer­ki­tään kuvien, kuvioi­den ja tau­lu­koi­den kuvatekstit/otsikot. Kuvat ja kuviot toi­mi­te­taan myös eril­li­si­nä tie­dos­toi­na. Toi­mi­tat­han kuvis­ta mah­dol­li­sim­man
hyvä­laa­tui­sen ver­sion jpeg- tai png-tie­dos­to­muo­dos­sa. Kuvan vähim­mäis­re­so­luu­tio 72 ppi. Var­mis­ta kuvien teki­jä­noi­keu­det ja käyt­tö­oi­keus. Kuva­teks­tis­sä on aina mai­nit­ta­va kuvaa­jan nimi.

Otamme mie­luus­ti vas­taan teks­tin aihe­pii­riin liit­ty­vän kuvan, jota voisi käyt­tää ns. artik­ke­li­ku­va­na verk­ko­leh­den etusi­vul­la.

Läh­tei­den mer­kit­se­mi­nen ja viit­taus­käy­tän­nöt
Kir­joit­ta­jat vas­taa­vat teks­tien­sä läh­de­mer­kin­nöis­tä ja niiden paik­kan­sa pitä­vyy­des­tä. Läh­de­luet­te­lo mer­ki­tään aina teks­tin lop­puun.

 •  Läh­de­luet­te­lo sisäl­tää teki­jän, jul­kai­su­vuo­den, jul­kai­sun ja/tai artik­ke­lin nimen,
  kus­tan­ta­jan ja kus­tan­ta­jan koti­pai­kan, artik­ke­lin sivu­nu­me­rot:
  Lehto, A‑M. & Sutela, H. 2008. Työ­olo­jen kolme vuo­si­kym­men­tä. Hel­sin­ki:
  Tilas­to­kes­kus.
 • Teks­tis­sä läh­de­viit­teet mer­ki­tään: (Turu­nen 2015, sivu­nu­me­ro).
 • Verk­ko­läh­tei­den osalta läh­de­luet­te­loon mer­ki­tään em. tie­to­jen lisäk­si verk­ko­si­vun
  osoite ja päi­vä­mää­rä, jol­loin läh­det­tä on käy­tet­ty. Teks­tis­sä käy­te­tään akti­voi­tu­ja
  link­ke­jä vii­ta­tuil­le verk­ko­si­vuil­le.

Toi­mi­tus ja jul­kai­se­mi­nen

Val­miit teks­tit toi­mi­te­taan lehden toi­mi­tuk­seen word-tie­dos­to­na. Kaikki leh­teen lähe­te­tyt teks­tit oiko­lue­taan ennen jul­kai­sua. Toi­mi­tus pidät­tää oikeu­den teks­tin muok­kaa­mi­seen ja lyhen­tä­mi­seen tar­vit­taes­sa. Kir­joit­ta­jil­la on oikeus tar­kis­taa teksti ennen jul­kai­sua, mikäli siihen on tehty muu­tok­sia. Kir­joit­ta­jil­le ilmoi­te­taan, kun teksti on jul­kais­tu verk­ko­leh­des­sä. Oikeus teks­tei­hin säilyy kir­joit­ta­jil­la.

Ennen teks­tin lähet­tä­mis­tä toi­mi­tuk­seen tar­kis­ta seu­raa­vat seikat:

 • Otsi­kon laa­juus max 60 merk­kiä, napak­ka teks­tiä kuvaa­va sisäl­tö
 • Teks­tin laa­juus kir­joi­tus­oh­jeen mukai­nen
 • Ingres­si tehty
 • Mah­dol­li­nen artik­ke­li­ku­va valit­tu ja kuvaa­jan nimi/lähde ilmoi­tet­tu
 • Kuviin liit­ty­vät kuva­teks­tit tehty ja kuvaa­jien nimet ilmoi­tet­tu
 • Läh­de­viit­teet kun­nos­sa

ISSN 2489–3803

IkäNYT! verk­ko­jul­kai­sun toi­mi­tus

Pää­toi­mit­ta­ja Tuula Kuk­ko­nen
Yli­opet­ta­ja
[email protected]
puh. 050 467 5923

Jul­kai­su­koor­di­naat­to­ri Kaisa Varis
[email protected]