Puusta tehty kulkuväylä

IkäNYT! 2/2022

 • Osaa­mi­syh­tei­sön koke­muk­sia aktii­vi­suu­den seu­ran­nan kokei­lus­ta 
  Kokei­lun tar­koi­tuk­se­na oli saada tietoa ja koke­muk­sia aktii­vi­suu­den seu­ran­nan käyt­tä­mi­ses­tä asiak­kaan kotiu­tu­mi­sen tukena. Tietoa saa­tiin asiak­kaan asun­toon asen­net­tu­jen ympä­­ris­­tö- ja […]
 • Mer­ki­tyk­sel­li­nen arki hoi­va­ko­dis­sa
  Hoi­va­ko­tiin jou­tu­mi­nen edus­taa usein vai­het­ta, jol­loin tunne oman elämän mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä voi kadota. Var­sin­kin aluksi, kun hen­ki­lö ei enää ole koto­naan, […]
 • Työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nut – eläk­keel­le vai jat­koon
  Työ­elä­mäs­sä ris­tei­lee tällä het­kel­lä useita eri­suun­tai­sia muu­tok­sia. Työ­voi­man ikään­ty­mi­sen ja tule­vien ikä­luok­kien pie­ne­ne­mi­sen vuoksi työ­elä­män kes­kei­siä tavoit­tei­ta on, miten työ­uria […]
 • Muis­ta­mi­seen tar­vi­taan apua
  Kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­sel­le Kehi­tys­vam­ma­tu­ki 57:n hal­lin­noi­mal­le Het­­kit­­täin-kurs­­sil­­le (rahoi­tus: STEA 2022–2024) osal­lis­tu­nut Leo muis­te­li: ”Mä oon hakan­nu kir­veel­lä puita. Some­rol­la. Museos­sa […]
 • Ikä­osaa­mi­sen kou­lu­tus­jat­ku­mo Kare­liass­sa
  Väes­tön ikään­ty­mi­nen glo­baa­li­na megat­ren­di­nä näkyy vah­vas­ti myös suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan ikään­ty­mi­se­nä. Sekä eli­niän piden­ty­mi­nen että ikään­ty­nei­den väes­tö­osuu­den kasvu haas­ta­vat vakiin­tu­nei­ta toi­min­ta­mal­le­ja […]
 • Gero­no­mi (AMK) van­hus­työn ja ikään­ty­mi­sen asian­tun­ti­ja­na
  Gero­no­mi (AMK) ‑tut­kin­to on 3,5‑vuotinen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, jossa opis­ke­li­ja syven­tyy van­hus­työn ja ikään­ty­mi­seen liit­ty­vän osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Gero­no­mi (AMK) ‑tut­kin­toon joh­ta­va kou­lu­tus­vas­tuu […]
 • Onko yhtei­sö­asu­mi­nen rat­kai­su ongel­miin?
  Kohta viisi vuotta koke­muk­sia yhtei­sö­asu­mi­ses­ta. Kaksin ja nyt yksin. Korona-aikana yhtei­sö­asu­mi­nen oli luk­sus­ta, kus­tan­nuk­set koh­tuul­li­sia ja vai­keis­sa elä­mä­koh­dis­sa naa­pu­rin kanssa […]
 • Muis­tio­mai­nen toi­sel­la kier­rok­sel­la
  Hanna Jensen on tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja. Hän on myös tytär, jonka molem­mat van­hem­mat ovat sai­ras­tu­neet muis­ti­sai­rau­teen, Alz­hei­me­rin tau­tiin. Näitä oma­koh­tai­sia […]
 • Muis­ti­kon­fe­rens­sin ter­vei­set: Parem­paa tie­toi­suut­ta, vähem­män stig­maa
  Joen­suus­ta oli edus­tus muis­tiyh­dis­tys­ten maa­il­man­laa­jui­sen kat­to­jär­jes­tön Alz­hei­mer’s Disea­se Inter­na­tio­nal ADIn kol­mi­päi­väi­ses­sä maa­il­man­kon­fe­rens­sis­sa kesä­kuus­sa Lon­toos­sa. Etä­osal­lis­tu­mi­sen mah­dol­lis­ti Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Muisti ja työ […]