Ota yhteyt­tä

  • kun kiin­nos­tut tut­kin­toon joh­ta­vis­ta kou­lu­tuk­sis­tam­me
  • kun haet yhteis­työ­kump­pa­nia ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­työ­hön
  • kun haluat päi­vit­tää osaa­mis­ta­si jat­ku­van oppi­mi­sen pal­ve­lu­jem­me avulla
  • kun haluat toimia osaa­mi­syh­tei­söis­säm­me

Yhteys­tie­dot ikäys­tä­väl­li­syys-asiois­sa:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Airaksinen-Anne-net-edited-1-169x300.jpg

Anne Airak­si­nen

Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja, tun­tio­pet­ta­ja

050 411 9954

anne.airaksinen@karelia.fi

- Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku

Piia Kau­ha­nen

opinto-ohjaa­ja, leh­to­ri

050 435 3142

piia.kauhanen@karelia.fi

- Gero­no­mi (AMK) ‑kou­lu­tus

- Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK-kou­lu­tus)

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Jamsen-Arja-net-edited-576x1024.jpg

Arja Jämsén

Kehit­tä­mis­asian­tun­ti­ja, tun­tio­pet­ta­ja, Kare­lian osaa­ja­poo­lin jäsen

arja.jamsen@karelia.fi

- Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta

- Arkie­lä­män muis­tio­saa­mi­nen — opin­to­jak­so

Päivi Frans­si­la

Leh­to­ri

050 315 6571

paivi.franssila@karelia.fi

- Ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä

- Työ­hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Hypponen-Eini-net-edited-576x1024.jpg

Eini Hyp­pö­nen

Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja, leh­to­ri

050 405 8586

eini.hypponen@karelia.fi

- Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta ‑osaa­mi­syh­tei­sö

- Ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä / EAFS-hanke

- Muis­ti­ter­vey­den täy­den­tä­vät opin­not

Raija Kuisma

Yli­opet­ta­ja, pro­jek­ti­pääl­lik­kö

050 349 4363

raija.kuisma@karelia.fi

- EMMA-hanke (Euro­pean Master on Active Ageing and Age Friend­ly Socie­ty)

- Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK) ‑kou­lu­tus

- Fysio­te­ra­peut­ti (AMK) ‑kou­lu­tus

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on nevala_elina_hlokuva-edited-576x1024.jpg

Elina Kerä­tär

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö, tun­tio­pet­ta­ja

050 356 8868

elina.keratar@karelia.fi

- Digi­taa­li­set ja tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut

- EMMA-hanke (Euro­pean Master on Active Ageing and Age Friend­ly Socie­ty)

Terhi Myller

Yli­opet­ta­ja

050 566 6032

terhi.myller@karelia.fi

- Gero­no­mi (AMK) ‑kou­lu­tus

- Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK) ‑kou­lu­tus

- Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt

- Väi­tös­kir­ja 2022: Sosi­aa­li­työn amma­til­li­nen työ­kult­tuu­ri suh­de­pe­rus­tai­se­na sosi­aa­li­työ­nä maa­seu­dul­la ja kau­pun­gis­sa.

Heli Mak­ko­nen

Yli­opet­ta­ja, pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja

050 568 6378

heli.makkonen@karelia.fi

- EAFS-hanke (Excel­lence in crea­ting Age Friend­ly Socie­ty in Remote Areas)

- Ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä

Tuija Kai­nu­lai­nen

Mat­kai­lun leh­to­ri

050 336 0484

tuija.kainulainen@karelia.fi

- Ikäys­tä­väl­li­syy­den monia­lai­nen täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­to­jak­so

- Ikäys­tä­väl­li­nen mat­kai­lu

Jonna Puus­ti­nen

Ikä­osaa­mi­sen leh­to­ri

050 596 9151

jonna.puustinen@karelia.fi

- Gero­no­mi (AMK) ‑kou­lu­tus

- Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK) ‑kou­lu­tus

- Muis­ti­ter­vey­den täy­den­tä­vät opin­not

- Ikäys­tä­väl­li­nen eli­nym­pä­ris­tö ‑osaa­mi­syh­tei­sö

- Käyn­nis­sä väi­tös­kir­ja­työ aihees­ta Yksi­löl­li­syys ikään­ty­nei­den hoidon ja pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa koti­hoi­dos­sa? (Hoi­to­tie­de, Turun yli­opis­to).

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kukkonen-Tuula-net2-edited.jpg

Tuula Kuk­ko­nen

Yli­opet­ta­ja

050 467 5923

tuula.kukkonen@karelia.fi

- Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK) ‑kou­lu­tuk­sen vas­tuu­yli­opet­ta­ja

- Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sö HYRRÄ (osana EAFS-han­ket­ta)

- EMMA-hanke (Euro­pean Master on Active Ageing and Age Friend­ly Socie­ty)

- IkäNYT! ‑verk­ko­jul­kai­sun toi­mi­tus

- Senio­ri­ta­lous ja ikäys­tä­väl­li­nen yritys ‑kou­lu­tus

- Ikä­mo­ni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen ‑opin­to­jak­so

- Väi­tös­kir­ja 2009: Vas­tuun uus­ja­ko : vajaa­kun­tois­ten työ­ky­ky ja työl­lis­ty­mi­nen yri­tys­ten näkö­kul­mas­ta.

Katri Pal­patzis

Ikä­osaa­mi­sen leh­to­ri

050 405 9986

katri.palpatzis@karelia.fi

- Gero­no­mi (AMK) ‑kou­lu­tus

- Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK-kou­lu­tus)

- Green Care aktii­vi­sen, ter­veen ja toi­min­ta­ky­kyi­sen ikään­ty­mi­sen tukena

Ulla Kärnä

Mark­ki­noin­nin leh­to­ri

050 404 6861

ulla.karna@karelia.fi

- Ikäys­tä­väl­li­syy­den monia­lai­nen täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­to­jak­so