Ikäys­tä­väl­li­syys

Ikäys­tä­väl­li­syys tar­koit­taa yksin­ker­tai­ses­ti halua kehit­tää yhteis­kun­taa ja yhtei­sö­jä siten, että ne oli­si­vat ikäys­tä­väl­li­siä ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le. Ikäys­tä­väl­li­ses­sä yhteis­kun­nas­sa ja yhtei­sös­sä ikäih­mi­set näh­dään aktii­vi­si­na toi­mi­joi­na ja myös vai­kut­ta­ji­na. Kes­ki­ty­tään siis voi­ma­va­roi­hin, osal­li­suu­teen ja aktii­vi­suu­teen!

Ikäys­tä­väl­li­syys on osa Kare­lian stra­te­gi­aa

Ikä­osaa­mi­nen on ollut Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­nen pain­opis­tea­lue yli kym­me­nen vuoden ajan. Ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan edis­tä­mi­nen on osa Kes­tä­vät hyvin­voin­ti­pal­ve­lut väl­jäs­ti asu­tul­la alu­eel­la ‑pain­opis­tet­tä Kare­lia2030-stra­te­gias­sa.

Ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan edis­tä­mi­sek­si vah­vis­tam­me edel­leen ikään­ty­mi­sen kysy­myk­siin liit­ty­vää kou­lu­tus­ta, jat­ku­van oppi­mi­sen pal­ve­lu­ja sekä tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen pain­opis­teet

Pain­opis­teem­me ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­ses­sä ovat: ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt, muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta, ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä sekä asia­kas­läh­töi­set pal­ve­lut ja rat­kai­sut. Pain­opis­teis­tä löydät lisä­tie­toa alta:


Käyt­tä­jä­läh­töi­set digi­taa­li­set ja tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut

Asia­kas­läh­töi­set sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

Ikäys­tä­väl­li­set pal­ve­lut ja yri­tyk­set


Ikäys­tä­väl­li­nen asu­mi­nen

Ikäys­tä­väl­li­nen maa­seu­tu

Kotiin ja kotoa pois

Esteet­tö­myys ja saa­vu­tet­ta­vuus


Ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­nen ja voi­ma­va­rat

Työ­urien jat­ka­mi­nen

Työn yksi­löl­li­nen muo­toi­lu

Moni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen


Muis­ti­ter­veys

Muis­ti­sai­rai­den oman­nä­köi­nen elämä

Asen­teet ja koh­taa­mi­nen

Omais­hoi­ta­juus