Asia­kas­läh­töi­set pal­ve­lut

Asia­kas­läh­töi­set digi­taa­li­set ja tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lun yksi osaa­mi­sa­lue on eri­lais­ten digi­taa­lis­ten ja tek­no­lo­gis­ten rat­kai­sui­den kokei­lu ja tes­taa­mi­nen ikäih­mis­ten arjes­sa ja pal­ve­luis­sa. Tar­koi­tuk­se­na on eri­tyi­ses­ti kokeil­la ja kehit­tää tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan vah­vis­ta­mi­sek­si pit­kien väli­mat­ko­jen alu­eel­la. Hyvänä yhteis­työ­kump­pa­ni­na kokei­lu­jen toteut­ta­mi­sel­le on Siun sote (Poh­jois-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­tayh­ty­mä). Eri­lai­sia kokei­lu­ja tar­vi­taan, jotta tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut kehit­tyi­si­vät käy­tet­tä­vyy­del­tään sekä tark­kuu­del­taan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa käy­tet­tä­vik­si.

Kan­sain­vä­li­ses­sä SENDoc ‑hank­kees­sa (NPA) tes­tat­tiin eri­lais­ten puet­ta­vien sen­so­ri­lait­tei­den käy­tet­tä­vyyt­tä ikäih­mis­ten kun­tou­tuk­ses­sa käy­tän­nön olo­suh­teis­sa. Lisäk­si tes­ta­sim­me lait­tei­den tark­kuut­ta ja kerä­sim­me ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten ja ikäih­mis­ten koke­muk­sia, miten he koki­vat lait­tei­den käytön. Alla ole­vas­sa videos­sa hank­keen koho­koh­tia.

EAFS-hank­kees­sa (2020–2023) uusien tek­no­lo­gioi­den kokei­lu­ja toteu­tet­tiin yhteis­työs­sä Siun soten ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den kanssa. Lue lisää Tek­no­lo­gia­ko­kei­lut ‑blo­gis­ta!

Ikäih­mi­sil­lä on asiaa ter­veys­pal­ve­lu­jen digi­ta­li­saa­tios­ta ‑webi­naa­ri

Ikäih­mi­sil­lä on asiaa ter­veys­pal­ve­lu­jen digi­ta­li­saa­tios­ta ‑webi­naa­ri­tal­len­ne 27.9.2023

Tek­no­lo­gi­aan ja digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­viä jul­kai­su­ja:

Ikäys­tä­väl­li­nen yritys & Silver Eco­no­my

Kare­lias­sa on tehty pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­työ­tä Silver Eco­no­my ‑ajat­te­lun ja Ikäys­tä­väl­li­sen yri­tyk­sen toi­min­ta­mal­lin kehit­tä­mi­sek­si. Ikä­osaa­mi­sen ABC-hank­kees­sa (2013) kehi­tet­tiin yri­tyk­sil­le suun­nat­tua kou­lu­tus­ta ikäih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta asia­kas­pal­ve­lus­sa. Hank­keen tuo­tok­se­na syntyi opas Ikä­osaa­va yritys — ikä­osaa­mis­ta poh­jois­kar­ja­lai­seen asia­kas­pal­ve­luun (Jämsén Arja toim. 2013).

Ikäys­tä­väl­li­sen yri­tyk­sen kon­sep­tin kehit­tä­mi­sen tii­moil­ta tuo­tet­tiin jul­kai­su Ikäys­tä­väl­li­nen yritys — senio­ria­siak­kaat tule­vat (Jämsén, Arja & Kuk­ko­nen Tuula 2017).

Silver Eco­no­my ‑hank­kees­sa (2019–2021) val­men­net­tiin poh­jois­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä ikäys­tä­väl­li­syy­den, asia­kas­kes­kei­sen kehit­tä­mi­sen ja asia­kas­pal­ve­lun tee­mois­ta. Myös mark­ki­noin­nin sisäl­töi­hin ja koh­den­ta­mi­seen, yhteis­mark­ki­noin­tiin, digi­taa­li­siin myynti- ja mark­ki­noin­ti­ka­na­viin kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta. Pal­ve­lu­muo­toi­lu­kou­lu­tus ja ‑pilo­tit tuki­vat pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tä ikäys­tä­väl­li­sem­mik­si. Hank­keen tulok­sia rapor­toi­daan jul­kai­sus­sa Yli 50-vuo­ti­aat asiak­kaat — opas keski-ikäis­ten ja sitä van­hem­pien asiak­kai­den parem­paan huo­mioi­mi­seen (Sal­mi­nen Risto (toim.) 2022).

Jul­kai­su­ja:

Yhteys­tie­dot / Ikäys­tä­väl­li­nen yritys: Yli­opet­ta­ja Tuula Kuk­ko­nen, +3584675923, [email protected]