Kou­lu­tuk­set

Kare­lia tar­jo­aa ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sek­si kou­lu­tuk­sel­li­sen jat­ku­mon Gero­no­mi AMK-tut­kin­nos­ta Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen YAMK-tut­kin­toon – hyö­dyn­nät­hän tämän kou­lu­tus­po­lun oman osaa­mi­se­si kehit­tä­mi­ses­sä!

Tar­joam­me lisäk­si moni­puo­li­sen kat­tauk­sen ikäys­tä­väl­li­syys-opin­to­ja, joita voit opis­kel­la avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun kautta. Nämä opin­not ovat myös Kare­lian tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Opin­not on koottu Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuun, josta lisä­tie­toa alla. Uutuu­te­na löydät myös Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tuk­sen (30 op).

Gero­no­mio­pin­nois­sa opis­ke­let monia­lai­sia geron­to­lo­gi­sia opin­to­ja. Opin­to­jen teemat liit­ty­vät ter­vey­teen, toi­min­ta­ky­kyyn ja hyvin­voin­tiin. Osaa­mis­ta syven­tä­viä tee­mo­ja ovat esi­mer­kik­si muis­ti­työ sekä omais- ja per­he­hoi­to. Pereh­dyt gero­no­min työ­pro­ses­sei­hin ja ‑mene­tel­miin, ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan ja sosio­kult­tuu­ri­seen van­hus­työ­hön.

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta

Yli­opet­ta­ja Terhi Myller, +358505666032, [email protected]

Opinto-ohjaa­ja, leh­to­ri Piia Kau­ha­nen, +388504353142, [email protected]

Ikä­osaa­mi­sen kou­lu­tus­ta vuo­des­ta 2015

Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­lu­tus käyn­nis­tet­tiin Kare­lias­sa vuonna 2015 moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na. Vuo­des­ta 2018 alkaen kou­lu­tus on toteu­tet­tu koko­naan ver­kos­sa. Verk­ko­to­teu­tus on mah­dol­lis­ta­nut opis­ke­lun väli­mat­kois­ta riip­pu­mat­ta: Opis­ke­li­jat tule­vat kaik­kial­ta Suo­mes­ta, ja onpa kou­lu­tuk­ses­sa ollut muu­ta­ma opis­ke­li­ja myös muu­al­ta Euroo­pas­ta.

Kou­lu­tuk­sen sisäl­löl­li­si­nä pain­opis­tei­nä ovat ikäys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta (Age-friend­ly Socie­ty) ja aktii­vi­nen ikään­ty­mi­nen (Active Ageing).

Kou­lu­tuk­ses­sa vah­vis­tat val­miuk­sia­si toimia moniam­ma­til­li­sis­sa ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia, ter­veyt­tä, toi­min­ta­ky­kyä ja osal­li­suut­ta tuke­vis­sa teh­tä­vis­sä sekä vaa­ti­vis­sa kehit­tä­mis- ja joh­ta­mis­teh­tä­vis­sä. Sinul­la on val­miu­det myös yrit­tä­jyy­teen. Lisäk­si sinul­la on näke­mys­tä ja kykyä vai­kut­taa ikäys­tä­väl­lis­ten yhtei­sö­jen, aluei­den ja yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen.

Kou­lu­tuk­sen moniam­ma­til­li­ses­ta opet­ta­ja­tii­mis­tä löytyy vank­kaa koke­mus­ta ja asian­tun­ti­juut­ta sekä ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä että tut­ki­mus­työs­tä ja kou­lu­tus­teh­tä­vis­tä. Opet­ta­ja­tii­mi tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä työ­elä­män asian­tun­ti­joi­den sekä kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kanssa.

Tuore jul­kai­su kou­lu­tus­tem­me verk­ko­pe­da­go­gi­sis­ta rat­kai­suis­ta

Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­lu­tuk­sen ja Gero­no­mi AMK-kou­lu­tuk­sen verkko- ja moni­muo­to­to­teu­tuk­sis­ta saa­tu­ja koke­muk­sia käsi­tel­lään jul­kai­sus­sa Tule­vai­suu­den ikä­osaa­mis­ta verk­ko­pe­da­go­gii­kan avulla (toim. Kuk­ko­nen, T. & Myller, T. 2022)

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta:

Opinto-ohjaa­ja Piia Kau­ha­nen, [email protected], +388504353142

Vas­tuu­yli­opet­ta­ja Tuula Kuk­ko­nen, [email protected], +358504675923

EMMA-hank­keen tavoit­tee­na on kehit­tää monia­lai­nen ja poik­ki­tie­tei­nen ikä­osaa­mi­sen ylempi englan­nin­kie­li­nen tut­kin­to­kou­lu­tus kuuden euroop­pa­lai­sen kor­kea­kou­lun yhteis­työ­nä. Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu toimii hank­keen koor­di­naat­to­ri­na. Han­ket­ta rahoit­taa Eras­mus+.

Kehitä ikä­osaa­mis­ta­si Kare­lias­sa avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jen avulla! Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuun on kerät­ty Kare­lian avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ikä­osaa­mi­seen liit­ty­vä kou­lu­tus­tar­jon­ta. Opin­toi­hin voi osal­lis­tua kuka tahan­sa iästä ja poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Opin­to­jak­sot toteu­tu­vat verkko-opin­toi­na.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tus tar­jo­aa sinul­le jous­ta­van ja omiin osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tar­pei­sii­si perus­tu­van mah­dol­li­suu­den osaa­mi­se­si kehit­tä­mi­seen. Voit opis­kel­la Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tuk­sen kou­lu­tus­taus­tas­ta­si ja työ­ko­ke­muk­ses­ta­si riip­pu­mat­ta. Mah­dol­li­set aiem­min suo­ri­te­tut osaa­mis­salk­kuo­pin­not sisäl­ly­te­tään osaa­ja­kou­lu­tuk­sen opin­toi­hin.

Lisä­tie­to­ja:

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut | Avoin AMK
Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu
Avoin­na ma – pe klo 10 – 14
[email protected]