Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta

Muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä yhteis­kun­nas­sa taa­taan muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le oikeus ja mah­dol­li­suu­det elää oman­nä­köis­tä ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä elämää. He ovat yhtei­söis­sään aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja toi­mi­joi­ta. 

Muis­tin monia­lai­seen osaa­mi­syh­tei­söön (yksi osa HYRRÄ osaa­mi­syh­tei­söä) osal­lis­tuu koke­mus­toi­mi­joi­den lisäk­si käy­tän­nön työn­te­ki­jöi­tä, kou­lut­ta­jia, tut­ki­joi­ta ja opis­ke­li­joi­ta. Osaa­mi­syh­tei­sö on vai­kut­ta­ja ja kehit­tä­jä, joka edis­tää muis­tiys­tä­väl­lis­tä yhteis­kun­taa ver­kos­to­yh­teis­työs­sä. Koke­mus­toi­mi­jat osal­lis­tu­vat myös kans­sa­tut­ki­muk­seen, mikä on yksi tapa vai­kut­taa ja tuoda esille näke­myk­siä ja tar­pei­ta.

Muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä yhteis­kun­nas­sa edis­te­tään muis­ti­ter­veyt­tä ja tue­taan muis­tioi­rei­den var­hais­ta totea­mis­ta. Muis­tiys­tä­väl­li­syyt­tä tar­vi­taan niin asen­noi­tu­mi­ses­sa ja koh­taa­mi­sis­sa kuin yhteis­kun­nan raken­teis­sa­kin. Muis­tiys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan raken­ta­mi­nen kos­ket­taa kaik­kia.

”Muis­ti­sai­raus on yksi osa vaan, mutta ihmi­nen on kui­ten­kin lop­puun asti kaik­kein tär­kein.”  (Jämsén 2022, haas­tat­te­lusi­taat­ti.)

Ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt : Poh­jois-Kar­ja­lan ikäih­mi­sil­lä on asiaa Kuk­ko­nen, Tuula (toim.) (2022)

Muis­tio­saa­mi­nen tar­vit­see vah­vis­tus­ta Jämsén, Arja (2022)

Ter­vei­siä Muis­ti­kon­fe­rens­sis­ta Jämsén, Arja (2022)

Kai­van­non­puis­to

Kai­van­non­puis­to-hank­kees­sa kehi­tet­tiin Joen­suun kau­pun­gin raken­ta­maan puis­toon ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­syyt­tä tuke­via toi­min­to­ja. Lue juttu puis­ton ava­jai­sis­ta!

Vää­rien tilaus­ten kah­vi­la

Vää­rien tilaus­ten kah­vi­lan alku­pe­räis­idea löytyi Japa­nis­ta, missä väki ikään­tyy Suomen lailla vauh­dil­la. Kai­kil­la aloil­la tar­vi­taan sil­loin ymmär­rys­tä muis­tiys­tä­väl­li­syy­des­tä.

Kah­vi­lan tar­joi­li­jat ovat ihmi­siä, joilla on muis­ti­sai­raus. Kare­lian innos­tu­neet res­to­no­mio­pis­ke­li­jat ja Poh­jois-Kar­ja­lan Muisti ry olivat kah­vi­lan mah­dol­lis­ta­jia. Homma sujui niin hie­nos­ti, että Vää­rien tilaus­ten kah­vi­la toteu­te­taan myös jat­kos­sa. Diae­si­tyk­ses­tä näet kah­vi­lan tun­nel­mia

Muisti ja työ — työi­käis­ten muis­ti­ter­veys ja työssä jat­ka­mi­nen (hanke 2022)

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toteut­ta­man han­ket­ta rahoit­ti Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to. Hank­kees­sa toi­mi­vat yli­opet­ta­ja Tuula Kuk­ko­nen ja kehit­tä­mis­asian­tun­ti­ja Arja Jämsén.

Lue lisää hank­kees­ta Kare­lian uutis­kir­jees­tä! sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Yrit­tä­jät ry:n Neu­vo­kas-lehden sivul­ta 30!

Muisti ja työ ‑podcas­tin ensim­mäi­ses­sä jak­sos­sa ker­ro­taan hank­keen taus­tas­ta, tar­koi­tuk­ses­ta ja toteu­tuk­ses­ta. Äänes­sä han­ke­toi­mi­jat Arja Jämsén ja Tuula Kuk­ko­nen.

Podcas­tin toi­ses­sa jak­sos­sa kes­kus­tel­laan kir­jal­li­suus­kat­sauk­sen sekä kyse­lyn, haas­tat­te­lu­jen ja työ­pa­jan tulok­sis­ta: Mitkä asiat vai­kut­ta­vat muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den työssä jat­ka­mi­seen, ja miten työssä jat­ka­mis­ta voi­tai­siin­tu­kea? Äänes­sä han­ke­toi­mi­jat Arja Jämsén ja Tuula Kuk­ko­nen.

Hank­keen jul­kai­sus­sa Tietoa, osaa­mis­ta ja avoi­muut­ta — Muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen työssä jat­ka­mi­nen käsi­tel­lään hank­keen tulok­sia.