Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku

Kehitä ikä­osaa­mis­ta­si Kare­lias­sa avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jen avulla!

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuun on kerät­ty Kare­lian avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ikä­osaa­mi­seen liit­ty­vä kou­lu­tus­tar­jon­ta. Opin­toi­hin voi osal­lis­tua kuka tahan­sa iästä ja poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Opin­to­jak­sot toteu­tu­vat verkko-opin­toi­na.

Löydät opin­to­tar­jon­nan alta. Osaa­mis­sal­kun opin­not on koottu tee­moit­tain: 1) asia­kas­läh­töi­set pal­ve­lut ja rat­kai­sut, 2) ikäys­tä­väl­li­nen eli­nym­pä­ris­tö, 3) ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä, 4) muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta. Voit valita opin­to­jak­so­ja vapaas­ti ja kehit­tää omaa osaa­mis­ta­si kiin­nos­tuk­se­si sekä tar­pei­de­si mukaan.

Kou­lu­tus­tar­jon­taa päi­vi­te­tään luku­kausit­tain.

Vielä ehdit ilmoit­tau­tua mukaan joil­le­kin kevät­lu­ku­kau­den ‑23 opin­to­jak­soil­le!

Kesä­opin­not jul­kais­taan maa­lis­kuus­sa.

Ikäys­tä­väl­li­nen

työ­elä­mä

Kevät­lu­ku­kausi 2023:

Ikä­mo­ni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen 5 op

16.01.–15.05.2023 (ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt)

Unesta voimaa! 5 op

01.02.–30.04.2023 (ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt)

Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta

Kevät­lu­ku­kausi 2023:

Arkie­lä­män muis­tio­saa­mi­nen 2 op

06.02.–05.03.2023 (ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt)

Arkie­lä­män muis­tio­saa­mi­nen 2 op

27.03.–30.04.2023 (ilmoit­tau­du tästä viim. 19.3.)

Muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­nen elä­män­ku­lus­sa 5 op

01.02.–30.04.2023 (ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt)

Toi­min­ta­ky­kyi­syys muis­tin hei­ken­tyes­sä 5 op

17.4.–31.7.2023 (ilmoit­tau­du tästä viim. 9.4.)

Tulos­sa myö­hem­min:

Elämää muis­ti­sai­rau­den kanssa 5 op

Löy­sit­kö Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­sal­kun tar­jon­nas­ta halua­ma­si?

Onko mie­les­sä­si palau­tet­ta tai kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia opin­to­tar­jon­taan liit­tyen?

Voit jättää palau­tet­ta tästä.