Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku

Kehitä ikä­osaa­mis­ta­si Kare­lias­sa avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jen avulla!

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuun on kerät­ty Kare­lian avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ikä­osaa­mi­seen liit­ty­vä kou­lu­tus­tar­jon­ta. Opin­toi­hin voi osal­lis­tua kuka tahan­sa iästä ja poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Opin­to­jak­sot toteu­tu­vat verkko-opin­toi­na.

Löydät opin­to­tar­jon­nan alta. Osaa­mis­sal­kun opin­not on koottu tee­moit­tain: 1) asia­kas­läh­töi­set pal­ve­lut ja rat­kai­sut, 2) ikäys­tä­väl­li­nen eli­nym­pä­ris­tö, 3) ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä, 4) muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta. Lisäk­si osaa­mis­sal­kus­sa on tar­jol­la ylei­ses­ti ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­viä opin­to­jak­so­ja.

Voit valita opin­to­jak­so­ja vapaas­ti ja kehit­tää omaa osaa­mis­ta­si kiin­nos­tuk­se­si sekä tar­pei­de­si mukaan.

Kou­lu­tus­tar­jon­taa päi­vi­te­tään luku­kausit­tain.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­mer­kit

Tee ikä­osaa­mi­se­si näky­väk­si! Suo­ri­ta 10 tai 20 opin­to­pis­tet­tä ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuo­pin­to­ja ja hae itsel­le­si digi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki. Lue lisää >

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­sal­kun opin­to­tar­jon­ta / kevät 2024:

Yleis­tä ikäys­tä­väl­li­syy­des­tä

Joh­dan­to ikäys­tä­väl­li­syy­teen 1 op

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–28.4.24

Toteu­tus 15.1.–17.5.24

Minus­ta­ko gero­no­mi? 2 op

Toteu­tus 22.1.–31.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–28.4.24

Asia­kas­läh­töi­set pal­ve­lut ja rat­kai­sut

UUTTA: Ikäys­tä­väl­li­nen mat­kai­lu 3 op

Toteu­tus 5.2.–26.4.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23 9.00–28.1.24

UUTTA: Ikäys­tä­väl­li­syys ja pro­jek­ti­ke­hit­tä­mi­nen 5 op

Toteu­tus 1.2.–13.12.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–13.10.2024

UUTTA: Ikäys­tä­väl­li­syys: pro­jek­ti­pe­reh­ty­mi­nen 5 op

Toteu­tus 1.2.–20.12.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–13.10.24

Ikään­ty­mi­sen fysio­lo­gi­aa 1 op

Toteu­tus 22.1.–31.7.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–30.6.24

Ikäys­tä­väl­li­nen yritys 5 op

Toteu­tus 1.2.–17.5.24

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–7.4.24

Kil­pai­lu­ky­kyä 50+ mark­ki­noil­la 5 op

Toteu­tus 15.1.–30.4.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–31.3.24

Ikäys­tä­väl­li­nen
eli­nym­pä­ris­tö

Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op

Toteu­tus 12.2.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–4.2.24

Ikäys­tä­väl­li­nen
työ­elä­mä

Ikä­mo­ni­nai­suu­den joh­ta­mi­nen 5 op

Toteu­tus 19.2.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–11.2.24

Unesta voimaa! 5 op

Toteu­tus 26.2.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.11.23–18.2.24

Aske­lia uneen 1 op

Toteu­tus 22.1.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 17.11.23–5.5.24

Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta

Muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­nen elä­män­ku­lus­sa 5 op

Toteu­tus 5.2.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 18.10.2023 9.00–28.1.2024

Toi­min­ta­ky­kyi­syys muis­tin hei­ken­tyes­sä 5 op

Toteu­tus 5.2.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 18.10.23–28.1.24

Elämää muis­ti­sai­rau­den kanssa 5 op

Toteu­tus 5.2.–15.5.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 18.10.23–28.1.24

Löy­sit­kö Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­sal­kun tar­jon­nas­ta halua­ma­si?

Onko mie­les­sä­si palau­tet­ta tai kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia opin­to­tar­jon­taan liit­tyen?

Voit jättää palau­tet­ta tästä.