Ikäys­tä­väl­li­nen eli­nym­pä­ris­tö

Ikäys­tä­väl­li­nen eli­nym­pä­ris­tö ‑pain­opis­tees­sä tut­ki­taan ja kehi­te­tään ikäys­tä­väl­li­siä eli­nym­pä­ris­tö­jä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt ymmär­re­tään laa­jas­ti niin yksi­löi­den, yhtei­söi­den kuin yhteis­kun­nan voi­ma­va­roi­na ja aktii­vis­ta ikään­ty­mis­tä edis­tä­vi­nä kon­teks­tei­na. Kiin­nos­ta­via tar­kas­te­lun­koh­tei­ta ikäys­tä­väl­lis­ten eli­nym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­ses­sä ovat muun muassa ikään­ty­mi­sen sosi­aa­li­set, kult­tuu­ri­set ja kon­teks­tu­aa­li­set kyt­kök­set, ikäih­mis­ten koke­muk­set ja suku­pol­viyh­tey­det.

Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt eivät rajau­du vain raken­net­tuun tai luon­to­ym­pä­ris­töön, asui­na­luei­siin tai fyy­si­siin eli­nym­pä­ris­tö­jä mää­rit­tä­viin teki­jöi­hin. Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt kuvaa­vat vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja dia­lo­gia eri toi­mi­joi­den ja alojen kesken. Ikäys­tä­väl­li­seen eli­nym­pä­ris­töön liit­ty­viä kehit­tä­mi­si­deoi­ta käsi­tel­lään ja poh­di­taan HYRRÄ-osaa­mi­syh­tei­sös­sä. Jos olet kiin­nos­tu­nut ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt aihees­ta, tai sinul­la on esi­mer­kik­si arjes­sa tai työyh­teyk­sis­sä esille tullut kehit­tä­mi­seh­do­tus tähän tee­maan liit­tyen, aihe voi­daan ottaa tar­kas­te­lun koh­teek­si HYRRÄ-osaa­mi­syh­tei­sös­sä. 

Jul­kai­sut

Ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt : Poh­jois-Kar­ja­lan ikäih­mi­sil­lä on asiaa Kuk­ko­nen, Tuula (toim.) (2022)

Yhteys­tie­dot

Yli­opet­ta­ja Terhi Myller, +358505666032,

[email protected]