Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK)

Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­lu­tus­ta vuo­des­ta 2015

Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­lu­tus käyn­nis­tet­tiin Kare­lias­sa vuonna 2015 moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na. Vuo­des­ta 2018 alkaen kou­lu­tus on toteu­tet­tu koko­naan ver­kos­sa. Verk­ko­to­teu­tus on mah­dol­lis­ta­nut opis­ke­lun väli­mat­kois­ta riip­pu­mat­ta: Opis­ke­li­jat tule­vat kaik­kial­ta Suo­mes­ta, ja onpa kou­lu­tuk­ses­sa ollut muu­ta­ma opis­ke­li­ja myös muu­al­ta Euroo­pas­ta.

Kou­lu­tuk­sen sisäl­löl­li­si­nä pain­opis­tei­nä ovat ikäys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta (Age-friend­ly Socie­ty) ja aktii­vi­nen ikään­ty­mi­nen (Active Ageing).

Kou­lu­tuk­ses­sa vah­vis­tat val­miuk­sia­si toimia moniam­ma­til­li­sis­sa ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia, ter­veyt­tä, toi­min­ta­ky­kyä ja osal­li­suut­ta tuke­vis­sa teh­tä­vis­sä sekä vaa­ti­vis­sa kehit­tä­mis- ja joh­ta­mis­teh­tä­vis­sä. Sinul­la on val­miu­det myös yrit­tä­jyy­teen. Lisäk­si sinul­la on näke­mys­tä ja kykyä vai­kut­taa ikäys­tä­väl­lis­ten yhtei­sö­jen, aluei­den ja yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen.

Kou­lu­tuk­sen moniam­ma­til­li­ses­ta opet­ta­ja­tii­mis­tä löytyy vank­kaa koke­mus­ta ja asian­tun­ti­juut­ta sekä ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä että tut­ki­mus­työs­tä ja kou­lu­tus­teh­tä­vis­tä. Opet­ta­ja­tii­mi tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä työ­elä­män asian­tun­ti­joi­den sekä kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kanssa.

Tuore jul­kai­su kou­lu­tus­tem­me verk­ko­pe­da­go­gi­sis­ta rat­kai­suis­ta

Ikä­osaa­mi­sen YAMK-kou­lu­tuk­sen ja Gero­no­mi AMK-kou­lu­tuk­sen verkko- ja moni­muo­to­to­teu­tuk­sis­ta saa­tu­ja koke­muk­sia käsi­tel­lään jul­kai­sus­sa Tule­vai­suu­den ikä­osaa­mis­ta verk­ko­pe­da­go­gii­kan avulla (toim. Kuk­ko­nen, T. & Myller, T. 2022)

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta:

Yli­opet­ta­ja Tuula Kuk­ko­nen, [email protected], +358504675923

  • vas­tuu­opet­ta­ja, Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen ‑YAMK
  • pro­jek­ti­pääl­lik­kö, chAnGE-hanke (Cli­ma­te change and healt­hy AgeinG: co-crea­ting E‑learning for resi­lience and adap­ta­tion)
  • IkäNYT! ‑verk­ko­jul­kai­sun toi­mi­tus
  • Senio­ri­ta­lous ja ikäys­tä­väl­li­nen yritys ‑kou­lu­tuk­set