HYRRÄ osaa­mi­syh­tei­sö

HYRRÄ — Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sö on raken­teil­la!

Osaa­mi­syh­tei­sö toimii ikäys­tä­väl­li­syy­den eri pain­opis­teil­lä ja tar­koi­tuk­se­na on huo­mioi­da ja vah­vis­taa niissä mer­ki­tyk­sel­lis­tä elämää, ikään­ty­mi­sen voi­ma­va­ro­ja ja osaa­mis­ta eri osa-alueil­la.

Vuonna 2022 pilo­toim­me osaa­mi­syh­tei­sön toi­min­ta­mal­lia Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt ‑pain­opis­tees­sä sekä Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta ‑pain­opis­tees­sä. Lue lisää tämän sivus­ton etusi­vul­ta!

HYRRÄ-osaa­mi­syh­tei­söä raken­ne­taan kan­sain­vä­li­sek­si toi­mi­jak­si: kan­sain­vä­li­sis­sä yhteyk­sis­sä käy­täm­me osaa­mi­syh­tei­sös­tä nimeä KAFS — Kare­lia Centre for Age-friend­ly Socie­ty.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sön tar­koi­tus:

Mer­ki­tyk­sel­li­nen elämä
 • Osal­li­suus
 • Toi­mi­juus
 • Koettu elä­män­laa­tu
 • Yksi­löl­li­syys
 • Auto­no­mia
Ikään­ty­mi­sen voi­ma­va­rat
 • Hyvin­voin­ti, ter­veys ja toi­min­ta­ky­ky
 • Tur­val­li­suus
Osaa­mi­nen
 • Osaa­mi­sen arvos­ta­mi­nen
 • Mer­ki­tys hyvin­voin­nil­le
 • Tun­nis­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen
 • Eli­ni­käi­nen oppi­mi­nen

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sön kehit­tä­mis­työn perus­tak­si olemme tuot­ta­neet jäsen­nyk­sen osaa­mi­syh­tei­sön kes­kei­sis­tä ele­men­teis­tä: toi­mi­jois­ta, peri­aat­teis­ta, työs­ken­te­ly­ta­vois­ta ja mene­tel­mis­tä.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­nen Hyrrä-osaa­mi­syh­tei­sös­sä

Alla kuva­taan kehit­tä­mis­toi­mia, joihin kes­ki­tym­me ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen pain­opis­tea­lueil­la. Kehi­täm­me kou­lu­tus­ta ja jat­ku­van oppi­mi­sen pal­ve­lu­ja, toteu­tam­me pain­opis­tea­lueil­la kehit­tä­mis­hank­kei­ta sekä vies­tim­me aktii­vi­ses­ti työn tulok­sis­ta. Olemme käy­tet­tä­vis­sä, kun etsit ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis- ja kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja!

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sö Hyrrä:

Muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta

Ikäys­tä­väl­li­nen eli­nym­pä­ris­tö

Käyt­tä­jä­läh­töi­set tek­no­lo­gi­set ja digi­taa­li­set rat­kai­sut

Living Lab ‑kehit­tä­mi­nen

Monia­lai­nen osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen

Kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen:
 • Tut­kin­toon joh­ta­va kou­lu­tus
 • Monia­lai­set täy­den­tä­vät opin­not
 • Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku
Tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­ta:
 • Han­ke­toi­min­ta ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen pain­opis­tea­lueil­la
 • Opin­näy­te­työt
Pal­ve­lu-lii­ke­toi­min­ta:
 • Ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vät kou­lu­tus- ja kehit­tä­mis­pal­ve­lut
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on hyrra-kafs-suomi-eng-logo_png-1024x256.png