IkäNYT! — verk­ko­jul­kai­su

IkäNYT! on Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun jul­kai­se­ma ikä­osaa­mi­sen verk­ko­jul­kai­su. IkäNYT! välit­tää tietoa ja koke­muk­sia ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mis­työs­tä ja käy­tän­nös­tä sekä kou­lu­tuk­ses­ta. Lehti avaa näkö­alo­ja ikään­ty­mi­sen moni­nai­siin kysy­myk­siin, ikäih­mis­ten hyvin­voin­tiin ja ikään­ty­vään yhteis­kun­taan. Ikä­osaa­mi­nen on vah­vas­ti moniam­ma­til­lis­ta, monia­lais­ta ja moni­toi­mi­jais­ta osaa­mis­ta.

IkäNYT! ‑verk­ko­jul­kai­su ilmes­tyy kaksi kertaa vuo­des­sa. IkäNYT! on ilmes­ty­nyt vuo­des­ta 2017 läh­tien.

Aikai­sem­mat nume­rot:

Jul­kai­sun van­hem­mat nume­rot vuo­sil­ta 2017–2022 löy­ty­vät arkis­tos­ta.

Verk­ko­jul­kai­sun kir­joi­tus­oh­jeet ja toi­mi­tuk­sen yhteys­tie­dot löydät tältä sivul­ta.

Lisä­tie­to­ja IkäNYT!-verkkojulkaisusta: [email protected]