Niitty jossa kasvaa voikukkia

IkäNYT! 1/2022

 • Ikäys­tä­väl­li­syys ja muis­tiys­tä­väl­li­syys kehit­tä­mi­sen koh­tei­na
  Ter­ve­tu­loa jäl­leen luke­maan ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­kuu­lu­mi­sia! Kare­lian IkäNYT!-verkkojulkaisu on saanut uuden kotio­soit­teen ja löytyy nyt uudel­ta ikä­osaa­mi­sen verk­ko­si­vus­tol­ta. IkäNYT!-verkkojulkaisu ilmes­tyy edel­leen kaksi kertaa vuo­des­sa. IkäNYT!in kaikki […]
 • Muis­tio­saa­mis­ta kai­kel­le kan­sal­le
  Kevääl­lä 2022 Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu toteut­ti uuden Arkie­lä­män muis­tio­saa­mi­nen ‑opin­to­jak­son avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­na. Sen laa­juus on kaksi opin­to­pis­tet­tä, ja se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le muis­tis­ta ja muis­tin pul­mis­ta […]
 • Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt ‑osaa­mi­syh­tei­sön pilo­toin­ti
  Osana Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­ta­maa EAFS-han­­ket­­ta (RDI Excel­lence in Crea­ting Age Friend­ly Socie­ty in Remote Areas) ja siihen liit­ty­vää Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mi­syh­tei­sö HYRRÄn (englan­nik­si KAFS – […]
 • Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku on nyt käy­tös­sä!
  Ikä­osaa­mi­nen on ollut Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun stra­te­gi­nen pain­opis­tea­lue jo yli kym­me­nen vuoden ajan. Ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan edis­tä­mi­nen on osa Kes­tä­vät hyvin­voin­ti­pal­ve­lut väl­jäs­ti asu­tul­la alu­eel­la ‑pain­opis­tet­tä Kare­­lia2030-stra­­te­­gias­­sa. Ikäys­tä­väl­li­syys tar­koit­taa […]
 • Työi­käi­se­nä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nut työ­elä­mäs­sä
  Muis­tin pulmat eivät ole har­vi­nai­sia työ­elä­mäs­sä. Muis­tia rasit­ta­vat kiire, mul­ti­tas­kaa­mi­nen ja nopeat muu­tok­set. Toi­saal­ta myös puu­dut­ta­vat rutii­nit, vuo­ro­työ ja uni­vai­keu­det voivat aiheut­taa muis­tin ongel­mia. Osa […]
 • Ikään­ty­nei­den muis­ti­kun­tou­tuk­sen koor­di­noin­ti hyvin­voin­tia­lueil­la
  Tämä puheen­vuo­ro perus­tuu ”Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen” ylem­män AMK- kou­lu­tuk­sen tou­ko­kuus­sa 2022 val­mis­tu­nee­seen opin­näy­te­työ­hön “Ryh­mä­kun­tou­tus­mal­li muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le asiak­kail­le” (Nurmi & Pölk­ky­nen 2022). Opin­näy­te­työn tulos­ten ja […]
 • Digi­tu­ki­mal­li pal­ve­lee myös ikäih­mi­siä Siun Soten säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sa
  Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan joh­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen YAMK-kou­­lu­­tus­oh­­jel­­man opin­näy­te­työ­nä kehi­tet­tiin Siun sotel­le malli asiak­kail­le annet­ta­vas­ta digi­tues­ta säh­köis­ten sote­pal­ve­lui­den käyt­töön. Opin­näy­te­työ kyt­key­tyi sisäl­löl­tään myös EAFS-hank­­kee­­seen (RDI […]
 • Babuš­ko­ja ja teräs­lei­de­jä, van­hus­ku­vat muu­tok­ses­sa
  Kau­heat eukot, van­huu­den höp­pä­nät ja teräs­lei­dit, siinä muu­ta­mia mie­li­ku­via ja käsi­tyk­siä van­hois­ta ihmi­sis­tä. Yhteis­kun­nat ovat muu­tok­ses­sa, ja van­huus on muu­tok­ses­sa. Tavan takaa poh­di­taan, ete­nee­kö van­huus […]