Ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä

Ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä pitää sisäl­lään monia mie­len­kiin­toi­sia ja haas­teel­li­sia­kin kysy­myk­siä ja näkö­kul­mia. Aihet­ta voi­daan tar­kas­tel­la esi­mer­kik­si työn­te­ki­jän, työ­nan­ta­jan tai työ­pai­kan näkö­kul­mas­ta. Mil­lai­nen on työn­te­ki­jän näkö­kul­mas­ta ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä, jossa jaksaa ja haluaa jatkaa elä­kei­kään, tai jopa sen ylikin? Mil­lais­ta joh­ta­juut­ta ikäys­tä­väl­li­nen työ­elä­mä edel­lyt­tää? Miten tur­va­taan ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­ti ja osaa­mi­nen työ­elä­män muu­tok­sis­sa, esi­mer­kik­si digi­ta­li­soi­tu­mi­ses­sa?

Kes­kus­te­lem­me tässä osios­sa muun muassa edellä mai­ni­tuis­ta tee­mois­ta, ja ker­rom­me niihin liit­ty­vis­tä kokei­luis­ta ja kehit­tä­mis­pro­jek­teis­ta. Tavoit­tee­na on löytää yhdes­sä rat­kai­su­ja siihen, miten kehit­tää ikäys­tä­väl­lis­tä työ­elä­mää ja vas­ta­ta esi­mer­kik­si työ­elä­män veto- ja pito­voi­man haas­tei­siin. Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Jul­kai­sut

Koti­hoi­don työn­te­ki­jät omaa työ­tään tuu­naa­mas­sa – ikäys­tä­väl­li­syys on kaik­kien juttu. Frans­si­la & Hyp­pö­nen 2022.  

Kohti ikäys­tä­väl­lis­tä työ­elä­mää (Hyp­pö­nen & Frans­si­la 2021)

Kehi­tys ja kas­va­mi­nen kuu­lu­vat elä­mään ja työhön – oppi­mis­teo­riat ovat avuksi myös käy­tän­nös­sä. Hyp­pö­nen 2022.