Gero­no­mi (AMK)

Gero­no­mio­pin­nois­sa opis­ke­let monia­lai­sia geron­to­lo­gi­sia opin­to­ja. Opin­to­jen teemat liit­ty­vät ter­vey­teen, toi­min­ta­ky­kyyn ja hyvin­voin­tiin. Osaa­mis­ta syven­tä­viä tee­mo­ja ovat esi­mer­kik­si muis­ti­työ sekä omais- ja per­he­hoi­to. Pereh­dyt gero­no­min työ­pro­ses­sei­hin ja ‑mene­tel­miin, ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan ja sosio­kult­tuu­ri­seen van­hus­työ­hön.

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta

Yli­opet­ta­ja Terhi Myller, +358505666032, [email protected]

  • vas­tuu­opet­ta­ja, Gero­no­mi (AMK) ‑kou­lu­tus
  • opin­näy­te­työ­koor­di­naat­to­ri, Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen ‑YAMK
  • pro­jek­ti­pääl­lik­kö, ALiVe-hanke (Age-inclusi­ve Life­long Lear­ning: Micro-Cre­den­tial and Gui­de­li­nes)
  • Ikäys­tä­väl­li­set eli­nym­pä­ris­töt