Gero­no­mi (AMK)

Gero­no­mio­pin­nois­sa opis­ke­let monia­lai­sia geron­to­lo­gi­sia opin­to­ja. Opin­to­jen teemat liit­ty­vät ter­vey­teen, toi­min­ta­ky­kyyn ja hyvin­voin­tiin. Osaa­mis­ta syven­tä­viä tee­mo­ja ovat esi­mer­kik­si muis­ti­työ sekä omais- ja per­he­hoi­to. Pereh­dyt gero­no­min työ­pro­ses­sei­hin ja ‑mene­tel­miin, ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan ja sosio­kult­tuu­ri­seen van­hus­työ­hön.

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta

Yli­opet­ta­ja Terhi Myller, +358505666032, terhi.myller@karelia.fi

Opinto-ohjaa­ja, leh­to­ri Piia Kau­ha­nen, +388504353142, piia.kauhanen@karelia.fi