Ikä­osaa­mi­sen YAMK ‑opin­näy­te­töi­den tulok­sia

Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen YAMK:n opis­ke­li­jat kir­joit­ta­vat opin­näy­te­töi­tään kos­ke­via blo­gi­teks­te­jä. Blo­geis­sa esi­tel­lään työ­elä­män kehit­tä­mis­tar­peis­ta nouse­via ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja opin­näy­te­töi­den tulok­sia. Blo­gi­teks­tin lopus­sa on linkki aihet­ta kos­ke­vaan opin­näy­te­työ­hön.

 • Arki­kun­tou­tus etä­hoi­va­soit­to­jen yhtey­des­sä ─ Etä­ar­ki­kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­nen Pir­kan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la
  Kir­joit­ta­jat Kirsi Ahtiai­nen ja Piia Arre­nius: Hyvin­voin­tia­luei­den kehit­tä­mi­sen tavoit­tee­na on tar­jo­ta ikään­ty­neil­le tasa­ver­tai­sia ja oikea-aikai­­sia hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä tuke­via koti- ja kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta tek­no­lo­gi­sia mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­täen (Pir­kan­maan liitto 2022; STM 2020). Opin­näy­te­työ teh­tiin osana Pir­kan­maan maa­kun­nal­li­sen […]
 • Ikäih­mis­ten neu­vos­to osal­li­suu­den ja vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­ja­na
  Kir­joit­ta­ja Tuula Paka­ri­nen: Ikään­ty­neet ovat osal­lis­tu­via ja aktii­vi­sia yhteis­kun­nan jäse­niä. Kun­ta­lain 410/2015 27 §:n mukaan kun­nan­hal­li­tuk­sen on ase­tet­ta­va van­hus­neu­vos­to ikään­ty­neen väes­tön osal­li­suu­den ja vai­­kut­­ta­­mis- mah­dol­li­suuk­sien var­mis­ta­mi­sek­si sekä huo­leh­dit­ta­va neu­vos­ton toi­min­tae­del­ly­tyk­sis­tä. Poh­­jois- Kar­ja­lan kai­kis­sa kun­nis­sa toimii […]
 • Omai­syh­teis­työn kehit­tä­mi­nen tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä
  Kir­joit­ta­ja Anne Nur­mi­kan­ta: Tut­ki­muk­sel­li­sen kehit­tä­mis­toi­min­nan vii­te­ke­hyk­ses­sä toteu­te­tun opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na oli kehit­tää ja tehos­taa ikäih­mis­ten hoi­va­ko­din hen­ki­lö­kun­nan ja omais­ten välis­tä yhteis­työ­tä. Teh­tä­vi­nä oli kerätä ja kuvata omais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan väli­sen yhteis­työn koke­muk­sia, haas­tei­ta ja kehit­tä­mi­si­deoi­ta sekä […]
 • Moniam­ma­til­li­sen pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nin kehit­tä­mi­nen Kai­nuun soten ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa
  Kir­joit­ta­ja Asta Kin­nu­nen: Opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na oli sel­vit­tää moniam­ma­til­li­sen pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nin kehit­tä­mis­tä Kai­nuun sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män (Kai­nuun sote) ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa asia­kas­läh­töi­syy­den ja asia­kas­läh­töi­sen joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Opin­näy­te­työn tavoit­tee­na oli tuot­taa aihees­ta säh­köi­nen tie­to­pa­ket­ti työ­nan­ta­jan käyt­töön. Aihe […]
 • Työ­nan­ta­ja­lu­pauk­sen kehit­tä­mi­nen rek­ry­toin­nin väli­neek­si
  Kir­joit­ta­jat Karo­lii­na Kärk­käi­nen & Laura Mik­ko­la: Sitou­tu­neen ja osaa­van hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti on vai­ke­aa ja tule­vai­suu­des­sa vielä vai­keam­paa. Opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na oli van­hus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen ja kor­kea­laa­tuis­ten pal­ve­lu­jen yllä­pi­tä­mi­nen osaa­vien ja sitou­tu­nei­den sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten rek­ry­toin­nin avulla. […]