Ikä­osaa­mi­sen YAMK ‑opin­näy­te­töi­den tulok­sia

Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen YAMK:n opis­ke­li­jat kir­joit­ta­vat opin­näy­te­töi­tään kos­ke­via blo­gi­teks­te­jä. Blo­geis­sa esi­tel­lään työ­elä­män kehit­tä­mis­tar­peis­ta nouse­via ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja opin­näy­te­töi­den tulok­sia. Blo­gi­teks­tin lopus­sa on linkki aihet­ta kos­ke­vaan opin­näy­te­työ­hön.

 • Blo­gi­kir­joi­tus lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­laan laa­duk­kaas­ta hoi­dos­ta
  Kir­joit­ta­ja Marika Put­to­nen: Lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­laan laa­duk­kaas­ta hoi­dos­ta on tehty yhteis­ke­hit­tä­mi­sen suun­ni­tel­ma. Suun­ni­tel­mas­sa oli tar­koi­tus sel­vit­tää, mitä tietoa ja taitoa lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­laan hoi­dos­sa tar­vi­taan muo­dos­ta­mal­la ilmiös­tä yhtei­nen ymmär­rys. Tavoit­tee­na oli kehit­tää lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­laan hoi­ta­mi­sen mallia yhdes­sä koke­mus­asian­tun­ti­joi­den, asian­tun­ti­ja­hoi­ta­jien, sekä […]
 • Koti­hoi­don hoi­ta­jien osaa­mi­sen kar­toit­ta­mis­ta ja var­mis­ta­mis­ta ei koeta riit­tä­väk­si
  Kir­joit­ta­ja Maria Asp­holm: Opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na oli kehit­tää Tam­pe­reen kau­pun­gin koti­hoi­don hoi­ta­jien osaa­mi­sen kar­toit­ta­mis­ta ja var­mis­ta­mis­ta lähie­si­hen­ki­löi­den ja vas­taa­vien sai­raan­hoi­ta­jien näkö­kul­mas­ta. Opin­näy­te­työn teh­tä­vik­si muo­dos­tui sel­vit­tää, miten lähie­si­hen­ki­löt ja vas­taa­vat sai­raan­hoi­ta­jat kar­toit­ta­vat ja var­mis­ta­vat hoi­ta­jien tar­vit­se­man osaa­mi­sen […]
 • Ten­ho­ko­din työn­te­ki­jöi­den vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa
  Kir­joit­ta­ja Jaana Kos­ki­nen: Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen YAMK ‑opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na oli sel­vit­tää työn­te­ki­jöi­den vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mis­ta. Ten­ho­ko­din tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa asuu muis­ti­sai­rai­ta ihmi­siä. Muis­ti­sai­raus vai­kut­taa ihmi­seen yksi­löl­li­ses­ti ja koko­nais­val­tai­ses­ti sekä hei­ken­tää ihmi­sen itse­näis­tä sel­viy­ty­mis­tä arjen toi­min­nois­sa. Tavoit­tee­na […]
 • Ikään­ty­mi­sen huo­mioin­ti insu­lii­nin­puu­tos­dia­bee­ti­kon hoi­don­tar­peen arvioin­nis­sa
  Kir­joit­ta­ja Sari Kor­te­lai­nen: Opin­näy­te­työn toi­mek­sian­ta­ja oli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­tayh­ty­mä Siun sote, jonka pal­ve­lut ja hen­ki­lös­tö siir­tyi­vät hyvin­voin­tia­lu­eel­le 1.1.2023. Opin­näy­te­työn teh­tä­vi­nä olivat dia­be­tes­osaa­mis­ta­son kar­toit­ta­mi­nen kyse­ly­tut­ki­muk­sel­la ja sen jäl­keen tut­ki­mus­tu­lok­siin sekä Käypä hoito ‑suo­si­tuk­siin perus­tuen […]
 • Val­men­ta­va joh­ta­mi­nen osana arki­joh­ta­mis­ta
  Kir­joit­ta­jat Mari Här­kö­nen ja Johan­na Uusi­ta­lo: Opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na oli kehit­tää val­men­ta­van joh­ta­mi­sen työ­ta­paa koti­hoi­dos­sa ja tuoda val­men­ta­va joh­ta­mi­nen osaksi arki­joh­ta­mis­ta. Opin­näy­te­työ toteu­tet­tiin osal­lis­ta­va­na toi­min­ta­tut­ki­muk­se­na. Aineis­to kerät­tiin Webro­­pol-kyse­­lyl­­lä avoi­mien kysy­mys­ten avulla sekä idea­rii­hi­tyyp­pi­sis­sä tapaa­mi­sis­sa. Työyh­tei­sö­jen ja […]