Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku — digi­taa­li­set osaa­mis­mer­kit

Osaa­mis­merk­ki:
10 op salk­kuo­pin­to­ja*
Tee ikä­osaa­mi­se­si näky­väk­si!

Suo­ri­ta vähin­tään 10 opin­to­pis­tet­tä ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuo­pin­to­ja ja hae itsel­le­si digi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki! Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuo­pin­not ovat avoin­na kai­kil­le aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­neil­le. Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun lisäk­si opin­to­ja tar­jo­taan Kare­lian tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le täy­den­tä­vän osaa­mi­sen opin­toi­na.  

Mikä osaa­mis­merk­ki on?

Osaa­mis­merk­ki eli open badge on digi­taa­li­nen tapa tun­nis­taa ja tun­nus­taa merkin saajan osaa­mis­ta. Osaa­mis­merk­ki koos­tuu tun­nis­te­ku­vas­ta ja siihen lii­te­tys­tä tie­to­si­säl­lös­tä. Merkin avulla osaa­mi­ses­ta teh­dään näky­vää: voit liit­tää osaa­mis­mer­kin esim. osaksi ansio­luet­te­loa­si, tai voit jakaa sen Lin­ke­dI­Nis­sä tai muilla sosi­aa­li­sen median sivus­toil­la.  

Osaa­mis­merk­ki:
20 op salk­kuo­pin­to­ja*
Miten osaa­mis­merk­ki suo­ri­te­taan?

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuun liit­ty­vät opin­to­jak­sot ovat osa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun jat­ku­van oppi­mi­sen tar­jon­taa, ja niitä voi vapaas­ti suo­rit­taa kuka tahan­sa ilman poh­ja­kou­lu­tus­vaa­ti­muk­sia.  

Opin­to­ja voi vapaas­ti suo­rit­taa yksit­täi­si­nä opin­to­jak­soi­na tai niiden yhdis­tel­mi­nä, vaikka ei tavoit­te­li­si osaa­mis­merk­kiä. Mikäli kui­ten­kin haluat suo­rit­taa osaa­mis­mer­kin Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­sal­kun opin­to­tar­jon­nas­ta, valit­ta­va­na­si on kaksi merk­ki­vaih­toeh­toa:  

Osaa­mis­mer­kit:Saa­vu­tet­tu osaa­mi­nen:

10 opin­to­pis­teen osaa­mis­merk­ki*
  
- Suo­ri­ta Joh­dan­to ikäys­tä­väl­li­syy­teen (1 op) ‑opin­to­jak­so 

- Suo­ri­ta vapaa­va­lin­tai­sia ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuo­pin­to­ja yhteen­sä vähin­tään 9 opin­to­pis­teen verran 

 
Ymmär­rät ikä­osaa­mi­sen mer­ki­tyk­sen eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. 
  
Osaat hah­mot­taa ikäys­tä­väl­li­syy­den monia­lai­se­na ja ‑näkö­kul­mai­se­na kehit­tä­mis­koh­tee­na.

Tun­nis­tat ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­tar­pei­ta.

Liität oppi­ma­si aiem­paan osaa­mi­see­si ja koke­muk­see­si.

Osaat opis­kel­la itseoh­jau­tu­vas­ti ver­kos­sa.
20 opin­to­pis­teen osaa­mis­merk­ki
  
- Suo­ri­ta Joh­dan­to ikäys­tä­väl­li­syy­teen (1 op) ‑opin­to­jak­so 

- Suo­ri­ta vapaa­va­lin­tai­sia ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­kuo­pin­to­ja yhteen­sä vähin­tään 19 opin­to­pis­teen verran 

Olet kehit­tä­nyt ikä­osaa­mis­ta­si ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku ‑opin­nois­sa.  
  
Hah­mo­tat ikäys­tä­väl­li­syy­den monia­lai­se­na ja ‑näkö­kul­mai­se­na kehit­tä­mis­koh­tee­na.

Tun­nis­tat ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­tar­pei­ta.

Liität oppi­ma­si aiem­paan osaa­mi­see­si ja koke­muk­see­si.

Osaat sovel­taa oppi­maa­si omassa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä­si.

Osaat opis­kel­la itseoh­jau­tu­vas­ti ver­kos­sa.

Kun olet suo­rit­ta­nut 10 opin­to­pis­teen osaa­mis­mer­kin, voit halu­tes­sa­si opis­kel­la vielä 10 opin­to­pis­tet­tä lisää, jonka jäl­keen voit hakea 20 opin­to­pis­teen osaa­mis­merk­kiä.

Miten osaa­mis­merk­ki hae­taan? 

Kun olet suo­rit­ta­nut valit­se­ma­si merkin kri­tee­rien mukai­set opin­not, hae merk­kiä:

Hae 10 op osaa­mis­merk­kiä tästä

Hae 20 op osaa­mis­merk­kiä tästä

Kun olet suo­rit­ta­nut osaa­mis­mer­kin Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­salk­ku ‑opin­nois­ta­si 
Ikä­osaa­ja-osaa­mis­merk­ki (30 op)

Ole ylpeä osaa­mi­ses­ta­si ja näytä se muil­le­kin! Voit jakaa tiedon suo­rit­ta­mas­ta­si osaa­mis­mer­kis­tä esi­mer­kik­si somes­sa hash­ta­geil­la #ikä­osaa­ja ja #ikäys­tä­väl­li­syys. Lisäät­hän osaa­mis­merk­ki­si myös CV:n osaksi.

Haluai­sit­ko kehit­tää ikäys­tä­väl­li­syys­osaa­mis­ta­si edel­leen?  

Sinul­la on mah­dol­li­suus laa­jen­taa osaa­mis­ta­si edel­leen Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tus­ten (30 op) avulla. Kare­lias­sa on tar­jol­la kaksi ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tus­ta: Ikä­osaa­ja-osaa­ja­kou­lu­tus (30 op) sekä Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­jä ‑osaa­ja­kou­lu­tus (30 op). Osaa­ja­kou­lu­tuk­sis­ta saat todis­tuk­sen, opin­to­suo­ri­tusot­teen ja osaa­mis­mer­kin. Molem­mat osaa­ja­kou­lu­tuk­set suo­ri­tet­tua­si saat Ikäys­tä­väl­li­syy­den asian­tun­ti­ja (60 op) ‑kor­kea­kou­lu­diplo­min. Lue lisää!