Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tuk­set

Kare­lias­sa on tar­jol­la kaksi 30 opin­to­pis­teen laa­juis­ta ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tus­ta
 • Haluat­ko kehit­tää ikäys­tä­väl­li­syys­osaa­mis­ta­si?
 • Oli­si­ko sinul­le hyötyä työ­elä­mäs­sä, jos olisit laa­jen­ta­nut osaa­mis­ta­si ikäys­tä­väl­li­syy­den eri näkö­kul­miin?
 • Tähyi­let­kö ken­ties uusil­le urille tai haluat­ko paran­taa työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia­si?  

Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tuk­set tar­joa­vat sinul­le jous­ta­van ja omiin osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tar­pei­sii­si perus­tu­van mah­dol­li­suu­den osaa­mi­se­si kehit­tä­mi­seen. Voit opis­kel­la Ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tuk­set kou­lu­tus­taus­tas­ta­si ja työ­ko­ke­muk­ses­ta­si riip­pu­mat­ta. Saat molem­mis­ta osaa­ja­kou­lu­tuk­sis­ta digi­taa­li­sen osaa­mis­mer­kin ja todis­tuk­sen.  

Ikä­osaa­ja (30 op) ‑osaa­ja­kou­lu­tus
Ikä­osaa­ja-osaa­mis­merk­ki (30 op)

Kou­lu­tus koos­tuu ikäys­tä­väl­li­syy­den salk­kuo­pin­nois­ta sekä pro­jek­ti­ke­hit­tä­mi­sen opin­nois­ta:

 • Joh­dan­to ikäys­tä­väl­li­syy­teen 1 op (ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­mis­sal­kus­sa)
 • muita salk­kuo­pin­to­ja oman valin­nan mukaan 19 op
 • pro­jek­ti­ke­hit­tä­mi­sen opin­not 5 op + 5 op

Koh­de­ryh­mät:

 • Ikäys­tä­väl­li­syys­osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet
 • Eri aloil­la toi­mi­vat ikäys­tä­väl­li­syys­osaa­mis­ta tar­vit­se­vat
 • Kor­kea­kou­lu­diplo­mi tavoit­tee­naan opis­ke­le­vat
Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­jä (30 op) ‑osaa­ja­kou­lu­tus
Ikäystävällisyyden kehittäjä -osaamismerkki (30 op)
Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­jä ‑osaa­mis­merk­ki (30 op)

Kou­lu­tus koos­tuu kuu­des­ta YAMK-tasoi­ses­ta opin­to­jak­sos­ta. Opin­to­jak­sot ovat hyväk­si­luet­ta­vis­sa, mikäli hakeu­dut myö­hem­min Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen YAMK-kou­lu­tuk­seen.

 • Ikäys­tä­väl­li­nen yhteis­kun­ta 5 op
 • Ikäih­mis­ten aktii­vi­suu­den edel­ly­tyk­set 5 op
 • Laaja-alai­nen kun­tou­tus 5 op
 • Ikäih­mis­ten kun­tou­tus 5 op
 • Active Ageing 5 op
 • Inter­na­tio­nal com­pa­ri­son of Ageing in Place 5 op

Koh­de­ryh­mät:

 • Ikä­osaa­mi­sen YAMK ‑kou­lu­tuk­seen täh­tää­vät (avoi­men amk:n väylä -> eril­lis­ha­ku)
 • Kor­kea­kou­lu­diplo­mi tavoit­tee­naan opis­ke­le­vat
 • Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet eri alojen ammat­ti­lai­set

Osaa­ja­kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­vät opin­to­jak­sot toteu­te­taan ver­kos­sa, ja voit opis­kel­la osaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa jous­ta­vas­ti omaan tah­tii­si. Yksi opin­to­pis­te vastaa kes­ki­mää­rin 27 tuntia opis­ke­li­jan työ­ai­kaa.  

Saat osaa­ja­kou­lu­tuk­ses­ta osaa­mis­mer­kin ja todis­tuk­sen. Kun olet opis­kel­lut tau­lu­kos­sa kuva­tul­la taval­la kootut 30 opin­to­pis­teen laa­jui­set osaa­ja­kou­lu­tuk­sen opin­not, voit hakea osaa­mis­merk­kiä osaa­ja­kou­lu­tuk­ses­ta. Merkin myön­tä­mi­sen jäl­keen sinul­le toi­mi­te­taan myös todis­tus. Osaa­mis­mer­keis­tä löydät lisä­tie­to­ja täältä.

Hae Ikä­osaa­ja (30 op) ‑osaa­mis­merk­kiä tästä!

Hae Ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­jä (30 op) ‑osaa­mis­merk­kiä tästä!

Osaa­ja­kou­lu­tus ei johda tut­kin­toon. Osaa­ja­kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­viä opin­to­ja on mah­dol­lis­ta hakea hyväk­si­lue­tuk­si, jos jat­kos­sa opis­ke­let Kare­lias­sa tut­kin­to-opis­ke­li­ja­na.  

Voit aloit­taa opin­not mil­loin sinul­le itsel­le­si sopii, ja edetä omaan tah­tii­si. Osaa­ja­kou­lu­tuk­seen ei ole eril­lis­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta, riit­tää kun ilmoit­tau­dut valit­se­mil­le­si opin­to­jak­soil­le.

Ikäys­tä­väl­li­syy­den asian­tun­ti­ja ‑kor­kea­kou­lu­diplo­mi 60 op

Kun olet suo­rit­ta­nut molem­mat ikäys­tä­väl­li­syy­den osaa­ja­kou­lu­tuk­set (30 op + 30 op), voit hakea osaa­mis­mer­kin ja todis­tuk­sen Ikäys­tä­väl­li­syy­den asian­tun­ti­ja ‑kor­kea­kou­lu­diplo­mis­ta.

Hae Ikäys­tä­väl­li­syy­den asian­tun­ti­ja (kor­kea­kou­lu­diplo­mi 60 op) ‑osaa­mis­merk­kiä tästä!